Kushtet e përdorimit

Këto terma dhe kushte (“Termat”, “Marrëveshje”) janë një marrëveshje ndërmjet Operatorit të Faqeve të Internetit (“Operatori i Faqes”, “ne”, “na” ose “ynë”) dhe ju (“Perdoruesi”, “ju” ose “tuaj”). Kjo marrëveshje përcakton termat dhe kushtet e përgjithshme të përdorimit tuaj të faqes https://punesim.al dhe të ndonjë prej produkteve ose shërbimeve të saj (kolektivisht, “Sit Ueb” ose “Shërbimet”).

Llogaritë dhe anëtarësimi

Duhet të jeni të paktën 18 vjeç për të përdorur këtë Sit Ueb. Duke përdorur këtë Sit Ueb dhe duke pranuar këtë Marrëveshje, ju garantoni dhe tregoni që jeni të paktën 18 vjeç. Nëse krijoni një llogari në faqen e internetit, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë suaj dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë dhe çfarëdo veprimi tjetër të marrë në lidhje me të. Ofrimi i informacionit të rremë të kontaktit të çdo lloji mund të rezultojë në pezullimin e llogarisë suaj. Ju duhet të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë suaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë veprim apo lëshim nga ju, duke përfshirë dëmet e çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i veprimeve apo mosveprimeve të tilla. Ne mund të pezullojmë, çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë tuaj (ose ndonjë pjesë të saj) nëse ne përcaktojmë se keni shkelur ndonjë dispozitë të kësaj Marrëveshjeje ose që sjellja ose përmbajtja juaj do të tentonte të dëmtonte reputacionin dhe vullnetin e mirë. Nëse e fshini llogarinë tuaj për arsyet e mësipërme, ju nuk mund të regjistroheni për shërbimet tona. Mund të bllokojmë adresën tuaj të postës elektronike dhe adresën e protokollit të internetit për të parandaluar regjistrimin e mëtejshëm.

Përmbajtja e përdoruesit

Ne nuk posedojmë asnjë të dhënë, informacion ose material (“Përmbajtje”) që ju dorëzoni në Sit Ueb gjatë përdorimit të Shërbimit. Ju do të keni përgjegjësinë e vetme për saktësinë, cilësinë, integritetin, ligjshmërinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë dhe pronësinë intelektuale, ose të drejtën e përdorimit të të gjitha përmbajtjeve të dërguara. Ne mund të monitorojmë Përmbajtjen në faqen e internetit të paraqitur ose të krijuar duke përdorur Shërbimet tona nga ju. Nëse nuk lejohet në mënyrë specifike nga ju, përdorimi i internetit nuk na jep leje për të përdorur, riprodhuar, përshtatur, modifikuar, publikuar ose shpërndarë përmbajtjen e krijuar nga ju ose të ruajtur në llogarinë tuaj të përdoruesit për qëllime komerciale, marketingu ose ndonjë qëllim tjetër. Por na jepni lejen për të aksesuar, kopjuar, shpërndarë, ruajtur, transmetuar, reformuar, shfaqur dhe kryer përmbajtjen e llogarisë suaj të përdoruesit vetëm siç kërkohet me qëllim të ofrimit të shërbimeve për ju. Pa kufizuar asnjë nga këto përfaqësime ose garanci, ne kemi të drejtë, megjithëse jo detyrimin, që në diskrecionin tonë të vetëm të refuzojmë ose të heqim çdo Përmbajtje që, sipas mendimit tonë të arsyeshëm, shkel ndonjë nga politikat tona ose është në ndonjë mënyrë të dëmshme ose të pakëndshme.

Ruajtja e materialit

Ne kryejmë rezerva të rregullta të Faqes dhe Përmbajtjes dhe do të bëjmë çmos për të siguruar plotësinë dhe saktësinë e këtyre kopjeve rezervë. Në rast të dështimit të harduerit ose humbjes së të dhënave, ne do të rikuperojmë automatikisht rezervimet për të minimizuar ndikimin dhe joproduktivitetin.

Lidhje me faqet e tjera te internetit

Edhe pse ky Sit Ueb mund të jetë i lidhur me Sit Ueb të tjera, ne nuk jemi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke nënkuptuar ndonjë miratim, shoqeri, sponsorizim, miratim apo lidhje me ndonjë faqe interneti të lidhur, përveç nëse kjo nuk është specifikuar këtu. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin, dhe ne nuk garantojmë ofertat e bizneseve ose individëve ose përmbajtjen e faqeve të tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi ose detyrim për veprimet, produktet, shërbimet dhe përmbajtjen e ndonjë pale të tretë. Ju duhet të rishikoni me kujdes deklaratat ligjore dhe kushtet e tjera të përdorimit të çdo faqeje interneti të cilën ju hyni përmes një lidhjeje nga ky Sit Ueb. Lidhja juaj me ndonjë faqe tjetër jashtë site-it është në rrezikun tuaj.

Përdorime të ndaluara

Përveç kushteve të tjera të përcaktuara në Marrëveshje, ju ndalohet të përdorni faqen e internetit ose përmbajtjen e saj: (a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) ti kërkosh të tjerëve të kryejnë ose të marrin pjesë në ndonjë akt të paligjshëm; (c) të shkelë ndonjë rregullore, rregulla, ligje, ose ligje vendore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore; (d) të shkelë ose të shkelë të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojnë, abuzojnë, fyejnë, dëmtojnë, shpifin, shpifin, poshtërojnë, frikësojnë ose diskriminojnë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë së kufizuar; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose ndonjë lloj tjetër të kodit keqdashës që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqe interneti të ngjashme, faqeve të tjera të internetit ose internetit; (h) të mbledhë ose të ndjekë të dhënat personale të të tjerëve; (i) të bllokojë, mashtrojë, kultivojë, pretekst, manovrim, zvarritje ose problem; (j) për çdo qëllim të pahijshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjnë ose të anashkalojnë tiparet e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të ngjashme, faqet e internetit të tjera, ose internetin. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqeje të ngjashme për shkelje të ndonjë përdorimi të ndaluar.

Të drejtat e pronësisë intelektuale

Kjo Marrëveshje nuk ju transferon asnjë pronë intelektuale në pronësi të Operatorit të Faqes ose palëve të treta dhe të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në dhe për këtë pronë do të mbeten (si ndërmjet palëve) vetëm me Operatorin e Faqes. Të gjitha markat tregtare, shenjat e shërbimit, grafikat dhe logot e përdorura në lidhje me faqen tonë ose shërbimet tona, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të licensuesve të internetit ose të operatorëve të internetit. Markat e tjera tregtare, shenjat e shërbimit, grafikat dhe logot e përdorura në lidhje me faqen tonë ose shërbimet tona mund të jenë markat tregtare të palëve të treta. Përdorimi i faqes sonë të internetit dhe shërbimeve nuk ju jep asnjë të drejtë ose licencë për të riprodhuar ose përndryshe të përdorë ndonjë operator të internetit ose markat tregtare të palëve të treta.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në masën më të plotë të lejuar nga ligji i zbatueshëm, në asnjë rast Operatori i Faqes, bashkëpunëtorët e tij, zyrtarët, drejtorët, punonjësit, agjentët, furnizuesit ose licensuesit nuk do të jenë përgjegjës për cilindo person për: a) çdo mbulim indirekt, rastësor, (përfshirë, pa kufizime, dëmtimet për fitimet e humbura, të ardhurat, shitjet, vullnetin e mirë, përdorimin ose përmbajtjen, ndikimin në biznes, ndërprerjen e biznesit, humbjen e kursimeve të parashikuara, humbjen e mundësive të biznesit) duke përfshirë, pa kufizim, kontratë, dhimbje, garanci, shkelje të detyrës statutore, neglizhencë ose ndryshe, edhe nëse Operatori i Faqes është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla ose mund të ketë parashikuar dëmtime të tilla. Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, përgjegjësia e përgjithshme e Operatorit të Webfaqes dhe filialeve, zyrtarëve, punonjësve, agjentëve, furnitorëve dhe licensuesve të tij në lidhje me shërbimet do të kufizohet në një shumë më të madhe se një dollar apo shuma të paguara në të holla nga ju tek Operatori i Faqes për periudhën para një muaji para ngjarjes së parë ose ngjarjes që ka shkaktuar një përgjegjësi të tillë. Kufizimet dhe përjashtimet gjithashtu zbatohen nëse ky mjet nuk ju kompenson plotësisht për ndonjë humbje ose nuk arrin qëllimin e tij thelbësor.

Dëmshpërblim

Ju pranoni të zhdëmtoni dhe mbani Operatorin e Internetit dhe bashkëpunëtorët, drejtorët, zyrtarët, punonjësit dhe agjentët e saj të padëmshme nga dhe kundër çdo detyrimi, humbjeje, dëmshpërblimi ose shpenzimi, duke përfshirë pagesat e avokatëve të arsyeshëm, të shkaktuara në lidhje me ose që rrjedhin nga ndonjë palë e tretë pretendimet, pretendimet, veprimet, mosmarrëveshjet ose kërkesat e parashtruara kundër cilitdo prej tyre si rezultat i ose që lidhen me Përmbajtjen Tuaj, përdorimin tuaj të Faqes ose Shërbimeve ose ndonjë sjellje të pahijshme nga ana juaj.

Të tjera

Të gjitha të drejtat dhe kufizimet e përfshira në këtë Marrëveshje mund të ushtrohen dhe do të jenë të zbatueshme dhe të detyrueshme vetëm në atë masë që nuk shkelin ligje të aplikueshme dhe kanë për qëllim të kufizohen në masën e nevojshme në mënyrë që ata të mos e bëjnë këtë Marrëveshje të paligjshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje do të konsiderohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë kompetente, është qëllimi i palëve që dispozitat e mbetura ose pjesët e tyre të përbëjnë marrëveshjen e tyre në lidhje me lënda në fjalë, dhe të gjitha këto dispozita ose pjesë të mbetura të tij mbeten në fuqi dhe efekt të plotë.

Ndryshimet dhe shtesat

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Marrëveshje ose politikat e saj në lidhje me Sit Ueb ose Shërbime në çdo kohë, efektiv pas publikimit të një versioni të përditësuar të kësaj Marrëveshjeje në faqen e internetit. Kur e bëjmë ne do të rishikojmë datën e përditësuar në fund të kësaj faqeje. Përdorimi i vazhdueshëm i Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën miratimin tuaj për këto ndryshime.

Pranimi i këtyre kushteve

Ju pranoni se keni lexuar këtë Marrëveshje dhe pajtoheni me të gjitha kushtet dhe kushtet e saj. Duke përdorur faqen e internetit ose shërbimet e saj ju pranoni të jeni të detyruar nga kjo Marrëveshje. Nëse nuk pranoni të respektoni kushtet e kësaj Marrëveshjeje, nuk jeni i autorizuar për të përdorur ose për të hyrë në faqen e internetit dhe shërbimet e saj.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi të na kontaktoni.

Ky dokument është përditësuar së fundmi në 28 Maj 2018.